โครงการต่อเติมอาคารโรงเรียน

คำถาม & คำตอบหมวดหมู่: หัวข้อโรงเรียนโครงการต่อเติมอาคารโรงเรียน
silaphet asked 9 เดือน ago

สอบถามเรื่องต่อเติมอาคารโรงเรียน

kasorn petnoon ทีมงาน replied 9 เดือน ago

ได้ทำการอนุมติงบประมาณให้เรียบร้อยแล้ว