ก.ต.ป.น. (คณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3)


นายสนิท นิลบุตร
ประธานกรรมการ

นายพิเชษฐ์  แสงกระจ่าง
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายศุภณัฐ   ทองศรีนุ่น
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นางประทีป  มีเอียด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายลาศ  ชูเชิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจตุรงค์   ยอดระบำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอำนวย  ชูเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประจวบ  พูลเพิ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวเนตรหทัย  สังสุณี
กรรมการและเลขานุการ

8,926 total views, 2 views today