ก.ต.ป.น. (คณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3)

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

ประธานกรรมการ

นายสมพร  คงดี

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นางจารุวรรณ  รักษ์กำเนิด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุริศักดิ์  เมทิโก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรีชาคริต  ศีรีเพ็ชร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประจวบ  พูลเพิ่ม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรณฤทธิ์  อริยพงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเนตรหทัย  สังสุณี

กรรมการและเลขานุการ