กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   

 

 
[sg_popup id=”6737″ event=”click”]
capture22
นางเยาวรัตน์  เพิงมาก
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ
“ปฏิบัติหน้าที่่ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ”
 
 
 
[sg_popup id=”6739″ event=”click”]
capture21
นางจิราณี  แทรกสุข
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 
[sg_popup id=”6743″ event=”click”]
capture20
นางเยาวเรศ  ศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
[/sg_popup]
[sg_popup id=”6740″ event=”click”]
capture25
นางสาวยุพา  จินาเจือ
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
[/sg_popup]
[sg_popup id=”6741″ event=”click”]
capture23
นางวันทนา  รังสิมันตุชาติ
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
[/sg_popup]
[sg_popup id=”6742″ event=”click”]
capture19
นางสุกัญญา  โมสาลียานนท์
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
[/sg_popup]
 
 
[sg_popup id=”6738″ event=”click”]
2016-12-6
นางสายชล  ธรรมสุนทร
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
[/sg_popup]
 
 
 

2,521 total views, 3 views today