กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
 
นายประเสริฐ  คงช่วย
รอง ผอ.สพป.นศ.3
 
 
capture40
นางจิรา  พรหมอินทร์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
capture22
นางเยาวรัตน์  เพิงมาก
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
capture21
นางจิราณี  แทรกสุข
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
capture20
นางเยาวเรศ  ศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
capture25
นางสาวยุพา  จินาเจือ
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
capture23
นางวันทนา  รังสิมันตุชาติ
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
capture19
นางสุกัญญา  โมสาลียานนท์
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 
 
2016-12-6
นางสายชล  ธรรมสุนทร
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
 
 
 

384 total views, 1 views today