เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ มีสมรรถนะตามศักยภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีสมรรถนะตามหลักสูตร
  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์
 3. ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น
  และศักยภาพ
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 5. ผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 6. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
 7. เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
 8. การเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 10. ประชากรวัยเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 11. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)
 12. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 13. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
  และการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
 14. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
  การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 15. สถานศึกษามีแผน/มาตรการ กิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) ความปลอดภัย
  (Moe Safety) หรือการซักซ้อม ในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ (Safety Action) ที่ผู้เรียน อาจต้องเผชิญ และมีแผน/มาตรการในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย
 16. สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
 17. สถานศึกษามีการนำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคลมาใช้เพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา
 18. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน
 19. สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
  สามารถจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน
 20. สถานศึกษามีการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 21. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยระบบประกันคุณภาพภายใน
 22. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
 23. สถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
 24. สถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
 25. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
 26. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
  กับชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลภายนอก ในภารกิจงาน ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบริหารจัดการในภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

4,141 total views, 2 views today