ผู้พัฒนาเว็บไซต์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DL-ICT)

นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DL-ICT)

นายสหรัตน์  ทองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุธ  ทองเทพ  นักศึกษาฝึกงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายทรงพล  เชี่ยวชล  นักศึกษาฝึกงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช