หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน สพฐ.

อ่านต่อ

68 total views, no views today

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
1.ดัชนีความโปร่งใส
  ตัวชี้วัดที่ 1.1::การเปิดเผยข้อมูล
   EB1 (2) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
          -โครงสร้างบริหาร
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=3899
          -แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และการติดตามประเมินผลการดำเนินการ 2560
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5218
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5225
          -ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www.nst3.go.th/?cat=24
          -คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5535
          -ขั้นตอนการให้บริการ
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5542
  ตัวชี้วัดที่ 1.3::การจัดซื้อจัดจ้าง
   EB3 (3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www.nst3.go.th/?cat=24
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5660
   EB3 (4) บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5616
2.ดัชนีความพร้อมรับผิด
  ตัวชี้วัดที่ 2.1::การดำเนินงานตามภารกิจ
   EB4 (1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5218
   EB4 (2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2560
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5225
   EB4 (3) การกำกับและติดตามแผนปฏิบัติราชการ
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5567
  ตัวชี้วัดที่ 2.3::เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   EB6   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5765
4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
  ตัวชี้วัดที่ 4.2::การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   EB10 (1) รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5613
5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
  ตัวชี้วัดที่ 5.1::มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
   EB12 (2) การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5683

64 total views, 1 views today

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.นศ.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

115 total views, no views today

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์ สพป.นศ.3 ดาวน์โหลดไฟล์ สถานศึกษา

33 total views, no views today

พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน โรงเรียน ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน โรงเรียน ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2560”

อ่านต่อ

80 total views, no views today

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.นศ.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

101 total views, 1 views today