กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

capture29
นางกัลยา  เกื้อกาญจน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
capture30
นางพณวรรณ  เต็มราม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
capture27
 นางปราณี  ประจง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
capture1
นางจินตนา  ตั้งเส้ง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายอภิชัย  ศรีสุขใส
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเสาวณี  ซุ่นเซ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์  แดงขาว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

6,600 total views, 1 views today