กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 
 
capture29
นางกัลยา  เกื้อกาญจน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
capture31
นางประยงค์  ชุมทอง
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
 
capture30
นางพณวรรณ  เต็มราม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

นายอภิชัย  ศรีสุขใส
นักวิชาการพัสดุ
capture1
 นางจินตนา  ตั้งเส้ง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
capture27
 นางปราณี  ประจง
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ
 
 
   

 

 
 
 
 

2,173 total views, 2 views today