กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

capture29
นางกัลยา  เกื้อกาญจน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
capture30
นางพณวรรณ  เต็มราม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ


นายอภิชัย  ศรีสุขใส
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
capture27
 นางปราณี  ประจง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
capture1
นางจินตนา  ตั้งเส้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเสาวณี  ซุ่นเซ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์  แดงขาว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688025041564.jpg
นางปทุมพร ช่วยชิด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

7,487 total views, 1 views today