กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

capture30
นางพณวรรณ  เต็มราม
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชำนาญการพิเศษ


นายอภิชัย  ศรีสุขใส
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

capture27
 นางปราณี  ประจง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
capture1
นางจินตนา  ตั้งเส้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเสาวณี  ซุ่นเซ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์  แดงขาว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

8,844 total views, 7 views today