กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 
 
capture53
นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์รอง
ผอ.สพป.นศ.3
 
 
capture29
นางกัลยา  เกื้อกาญจน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
capture32
นางสาวประกอบ  เทพคง

นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ  
 
capture28
นางพิทยา  นกแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
capture31
นางประยงค์  ชุมทอง
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ

 

 

capture30
นางพณวรรณ  เต็มราม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
 
 
 

1,884 total views, 1 views today