กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 


นางสาวเนตรหทัย  สังสุณี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 
นางสุวนิตย์  ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

 

ดร.วรวรรณ สังสัพพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางณัฐชา  สหวิศิษฎ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 

 

นางสาวณชนก คงด้วง 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 

 

 

  

เจณัฐิตา อิสลาม
ศึกษานิเทศก์

 

 

     

7,027 total views, 1 views today