กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

 

capture38

นางสาวสุมล  ชุมทอง
รอง ผอ.สพป.นศ.3

 
   

 

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ

 

 

นางสุวนิตย์  ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางวันทนา  แก้วผอม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นายจำรูญ  หนูสังข์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


2016-7นายฉลอง  จันทร์ขาว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายปรุง  ชูสุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นายมนัด  ตั้งเส้ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายมานิตย์  ศิลาบุตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 

นางสาวเนตรหทัย  สังสุณี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

1,947 total views, 12 views today