กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล


นางสาวเนตรหทัย  สังสุณี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นางสุวนิตย์  ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายจำรูญ  หนูสังข์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นายปรุง  ชูสุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญกา

ดร.ประยงค์ ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ดร.วรวรรณ สังสัพพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

นางณัฐชา  สหวิศิษฎ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ


นายกิติศิกดิ์  ทองแก้วเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

3,844 total views, 2 views today