กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

 

[sg_popup id=”6745″ event=”click”]นางวันทนา  แก้วผอม
รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
[/sg_popup]

 
[sg_popup id=”6747″ event=”click”]นางสุวนิตย์  ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ[/sg_popup]
    

[sg_popup id=”6749″ event=”click”]
นายจำรูญ  หนูสังข์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ[/sg_popup]

 

 

[sg_popup id=”6751″ event=”click”]นายปรุง  ชูสุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ[/sg_popup]

[sg_popup id=”6748″ event=”click”]

นายมานิตย์  ศิลาบุตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

[/sg_popup]

[sg_popup id=”6746″ event=”click”]

นาย ประยงค์ ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

[/sg_popup]

[sg_popup id=”6746″ event=”click”]

นางสาวเนตรหทัย  สังสุณี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พิเศษ

[/sg_popup]

[sg_popup id=”6748″ event=”click”]

นางวรวรรณ สังสัพพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

[/sg_popup]

 

 

     

2,271 total views, 5 views today