กลุ่มนโยบายและแผน

 
 
น.ส. เยาวรัตน์ ฉายประชีพ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พิเศษ
 

นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
capture17นายณรงค์วิทย์  เฮงหยี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ
น.ส. กฤติญา แก้วพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

      

นางสาวพัชรา  ไสยเกตุ
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
 
 
 

7,722 total views, 5 views today