กลุ่มนโยบายและแผน

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
capture16นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ
capture17นายณรงค์วิทย์  เฮงหยี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ

      

นางสาวพัชรา  ไสยเกตุ
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

6,201 total views, 1 views today