กลุ่มนโยบายและแผน

capture12 นางจิตรา  แกล้วทนงค์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
capture16นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ
capture17นายณรงค์วิทย์  เฮงหยี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ
นายไกรศร คงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ

        นางสาวพัชรา  ไสยเกตุ
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

3,216 total views, 2 views today