กลุ่มอำนวยการ

capture5
นางอรัญญา  โมราศิลป์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
capture2
 นางสาวสุชาดา  หวานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
capture50
นางวาสนา  ภาวรนุรักษ์
นักจัดการทั่วไป ชำนาญการ

นางจีรวรรณ ดีเป็นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์

ชำนาญการ

นายธรรมรัตน์  นวลเขียว
พนักงานธุรการ ส 4
capture6
 นางสุวิมล  ศรีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ

8,953 total views, 2 views today