กลุ่มอำนวยการ

capture3
นางวิมลมาศ  สังสุนี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
capture15
นางสาวเยาวรัตน์   ฉายประชีพ
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
capture5
นางอรัญญา  โมราศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
capture2
 นางสาวสุชาดา  หวานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
capture6
 นางสุวิมล  ศรีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกิ่งกานต์  ภูธรภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน

นายธรรมรัตน์  นวลเขียว
พนักงานธุรการ ส 4

6,274 total views, 6 views today