กลุ่มอำนวยการ

 
capture3
นางวิมลมาศ  สังสุนี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
 
capture15
นางสาวเยาวรัตน์   ฉายประชีพ
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
capture5
นางอรัญญา  โมราศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
capture2
 นางสาวสุชาดา  หวานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
 
 
capture6
 นางสุวิมล  ศรีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นาย กิติศักดิ์ ทองแก้วเกิด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 
 
นายธรรมรัตน์  นวลเขียว
พนักงานธุรการ ส 4
 

7,428 total views, 1 views today