กลุ่มอำนวยการ

 
capture53
นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์
รอง ผอ. สพป.นศ.3
 
 
capture3
นางวิมลมาศ  สังสุนี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
 
capture2
 นางสาวสุชาดา  หวานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
capture1
 นางจินตนา  ตั้งเส้ง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
capture5
นางอรัญญา  โมราศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
capture27
 นางปราณี  ประจง
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ
 
 
capture15
 นางสาวเยาวรัตน์  ฉายประชีพ
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
 
 
capture6
 นางสุวิมล  ศรีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

2,238 total views, 3 views today