“เรียนดี มีความสุข” นโยบายการศึกษา พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ปกครอง หวังยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา 2 ข้อหลัก คือ การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต

                       (Integrity and Transparency Assessment: ITA2567)

“โครงการโรงเรียนสุจริต”

    โครงการที่เน้นให้นักเรียนได้มีคุณธรรมมีเหตุผล รักความสุจริตรังเกียจการทุจริต โดยมุ่งเน้นไปที่นักเรียนในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานในการปลูก จิตสำนึก

จัดซื้อจัดจ้าง

สพฐ.
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานบริการจากกลุ่มการเงินฯ
กฏหมายน่ารู้
เอกสารดาวโหลด
รายงานการประชุม
ITA
เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ
ลงทะเบียน Obec Mail
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวโหลดโปรแกรม

“E-BOOK” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

     แผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2567)ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ่านเพิ่ม

     แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คลิก

บริการข่าวการศึกษา

ลิงค์เพื่อการศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร

1. แบบขอมีบัตรประจำตัว
1.1 แบบขอมีบัตรประจำตัว
1.2 รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครู
1.3 รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
1.4 รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัว อินทรธนู
2. แบบขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ
3. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
4. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
5.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
6. แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู Word
  6.2 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู
  6.3 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา Word
  6.4 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา PDF
7. แบบหนังสือลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.1 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งข้าราชการครู Word
7.2 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งข้าราชการครู
  7.3 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ Word
  7.4 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ
  7.5 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว Word
7.6 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
8. แบบขอหนังสือรับรอง
8.1 แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
8.2 แบบขอหนังสือรับรอง ธอส.
9. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
9.1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 1.ยังไม่มีวิทยฐานะ
  9.2 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 2.ชำนาญการ
  9.3 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 3.ชำนาญการพิเศษ
  9.4 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 4.เชี่ยวชาญ
  9.5 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 5.เชี่ยวชาญพิเศษ
9.6 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 1.ไม่มีวิทยฐานะ
  9.7 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 2.ชำนาญการ
9.8 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 3.ชำนาญการพิเศษ
  9.9 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 4.เชี่ยวชาญ
  9.10 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 5.เชี่ยวชาญพิเศษ
10. ใบลา
10.1 ใบลากิจ ป่วย
10.2 ใบยกเลิกวันลา

ข่าวสารทั้งหมด