Slider

เป้าประสงค์

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

โครงสร้างการบริหาร
กฎหมายน่ารู้
รายงานการประชุม
รายงานการอ่านออกเขียนได้
ITA
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ

ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารทั้งหมด

22 พฤษภาคม 2019 อบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านบางพระ
21 พฤษภาคม 2019 โครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
16 พฤษภาคม 2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16 พฤษภาคม 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤษภาคม 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤษภาคม 2019 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 3
14 พฤษภาคม 2019 รายงานทางการเงินเดือนเมษายน 2562
13 พฤษภาคม 2019 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 2
13 พฤษภาคม 2019 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 3
10 พฤษภาคม 2019 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 1