ข่าวสาร
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกประกาศเรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูแรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกาาประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

                       (Integrity and Transparency Assessment: ITA2566)

จัดซื้อจัดจ้าง

สพฐ.
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานบริการจากกลุ่มการเงินฯ
กฏหมายน่ารู้
เอกสารดาวโหลด
รายงานการประชุม
ITA
เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ
ลงทะเบียน Obec Mail
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

บริการข่าวการศึกษา

ลิงค์เพื่อการศึกษา

เอกสารดาวโหลด | แบบฟอร์มจากกลุ่มงาน

1. แบบขอมีบัตรประจำตัว
1.1 แบบขอมีบัตรประจำตัว
1.2 รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครู
1.3 รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
1.4 รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัว อินทรธนู
2. แบบขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ
3. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
4. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
5.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
6. แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู Word
  6.2 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู
  6.3 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา Word
  6.4 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา PDF
7. แบบหนังสือลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.1 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งข้าราชการครู Word
7.2 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งข้าราชการครู
  7.3 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ Word
  7.4 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ
  7.5 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว Word
7.6 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
8. แบบขอหนังสือรับรอง
8.1 แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
8.2 แบบขอหนังสือรับรอง ธอส.
9. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
9.1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 1.ยังไม่มีวิทยฐานะ
  9.2 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 2.ชำนาญการ
  9.3 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 3.ชำนาญการพิเศษ
  9.4 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 4.เชี่ยวชาญ
  9.5 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 5.เชี่ยวชาญพิเศษ
9.6 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 1.ไม่มีวิทยฐานะ
  9.7 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 2.ชำนาญการ
9.8 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 3.ชำนาญการพิเศษ
  9.9 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 4.เชี่ยวชาญ
  9.10 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 5.เชี่ยวชาญพิเศษ
10. ใบลา
10.1 ใบลากิจ ป่วย
10.2 ใบยกเลิกวันลา

1. การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
   1.1 คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
   1.2 แบบคำขออนุมัติการเดินทางไปราชการ Word
2 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
     เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
   2.1 แบบคำขอการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญ Word
   2.2 แบบคำขอการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญ PDF
3 แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
   3.1 หนังสือสำนักงาน กคศ. ศธ 0206.7/ว26 แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
   3.2 แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

ข่าวสารทั้งหมด