header54
>ภายในปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล<  
ผอ.ประจักษ์
นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต๓
1
a  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
ๅ
ๅ
a ระบบ KRS     กพร.สพฐ.
a ระบบ ARS     กพร.สพฐ
a ระบบ Data Center 2012
ๅ
a e-office สพฐ ๅ
ๅ
ส
a ขั้นตอนการสมัครObecMail
a
ๅ

a  http://multiply.com

z
 a    งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๑๐ ๅ
 
obecchannel

สติถิการเยื่ยมชม
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

logo22
 2 เว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์
       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ข้าราชการในสังกัด สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ http://www.web.moe.go.th/moeecard/
290757_1 2  การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๅ
       เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกโรงเรียน ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ส่ง ผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือกได้นำเสนอผลงานและแสดงศักยภาพด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบ้านสวนช่องเขารีสอร์ท อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [ โดยwebmast :เมื่อ ๒๙ / ๐๗ / ๒๕๕๗]
อาเซียน 2  งานเปิดโลกทักษะ ดี เก่ง กล้า ก้าวทันอาเซียน
       เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมเปิด โลก ทักษะ ดี เก่ง กล้า ก้าวทันอาเซียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ณ อาคารปิติชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ มอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบและ ผู้ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ในสังกัด นวัตกรรมครู ผู้บริหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีสัญญาใจ ศูนย์ภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
[ โดยwebmast :เมื่อ ๒๑ / ๐๗ / ๒๕๕๗]
ลูกเสือ2  งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
       นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ได้เป็นประธานในการเปิดงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดโคกพิกุล ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ มีนักเรียนจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมชุมชน ทั้งหมด ๕๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย และมีกิจกรรมต่างๆ ที่เยาวชนเข้าร่วมชุมนุมทุกคนได้มีความสุข สนุกสนานให้ความสนใจ แสวงหาความรู้และประสบการณ์จากทุกกิจกรรม เป็นอย่างดียิ่ง[ โดยwebmast :เมื่อ ๐๙ / ๐๗ / ๒๕๕๗]
ประชุม2  การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ ๅ
        เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านวังหอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายมนัส ทองทิพย์ ประธารกรรมการ และนายประจักษ์ ช่างเรือ เลขานุการและ กรรมการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
โดยwebmast :เมื่อ ๐๙ / ๐๗ / ๒๕๕๗]
2606572  การอบรมโครงการเยาวชนคนเก่ง
        เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเยาวชนคนเก่ง โดยมีนายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ๓ จำนวน ๒๐๒ คน เจ้าหน้าที่ วิทยากร ๓๐ คน ได้รับงบประมาณดำเนินการจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ในการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพ ให้มีความเข็มแข็ง มีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในสังคม เป็นคนดี คนเก่ง สามารถป้องกันและ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ และเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก้าวสู่ ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘[
โดยwebmast :เมื่อ ๒๖ / ๐๖ / ๒๕๕๗]
next
1 โรงเรียนประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [ 1, 2, 3, 4 ] [โดย webmaster : เมือ ๒๑ /๐๖ / ๒๕๕๗]ๅ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมือ ๐๕ /๐๖ / ๒๕๕๗]
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมือ ๓๐ /๐๕ / ๒๕๕๗]
1 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมือ ๓๐ /๐๕ / ๒๕๕๗]
1 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ประจำปี ๒๕๕๗ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมือ ๓๐ /๐๕ / ๒๕๕๗]
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมือ ๒๐ /๐๕ / ๒๕๕๗]
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [รายละเอียด]
[โดย webmaster : เมือ ๑๑ /๐๔ / ๒๕๕๗]
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ประกาศรายชื่อสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [รายละเอียด]
[โดย webmaster : เมือ ๐๔ /๐๔ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [รายละเอียด] [โดย webmaster : เมื่อ ๑๘ /๐๓ / ๒๕๕๗]
1 บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับงานการควบคุมภายใน ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ [รายละเอียด 1 , 2 ]
[โดย webmaster : เมื่อ ๑๘ /๐๓ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 1, 2, 3, 4 ] [โดย webmaster : เมื่อ ๑๘ /๐๒ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 1, 2, 3, 4 ] [โดย webmaster : เมื่อ ๑๑ /๐๒ / ๒๕๕๗]
1 ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียด)[โดย webmaster :
เมื่อ ๑๘ /๑๒ / ๒๕๕๖]
 
logo17
080254
logo18
logo19
obec
 

????????????????--?????
ban4     Power by : ครูไทย www.kruthai.info
มุมเพื่อการศึกษา
มุมสาระความรู้

คู่มือการปฏิบัติงาน
ดาวโหลดโปรแกรม

1อนต์มาตรฐานไทย 13 ฟอนต์
1 โปรแกรม Firefox 3.6.17  

 ดาวน์โหลด Pattern files สำหรับอัพเดทไวรัสของ PC-cillin
ๅ 
ดาวน์โหลด SuperDat สำหรับ Mcafeeที่นี่
ๅ
 ไดรเวอร์ใครหายเชิญทางนี้
ๅ
 คู่มือการใช้โปรแกรม webzip
ๅ
 สายไฟฟ้าท่องเน็ตแทนใยแก้ว
ๅ
 อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์กับไลฟ์สไตล์ ของโลกปัจจุบัน

z 1 z zสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.๐-๗๕๓๖-๒๗๐๑-๖     โทรสาร ๐-๗๕๗๗-๑๒๙๘ , ๐-๗๕๗๗-๑๒๙๙
     http://www.nst3.go.th         E-mail: nst3@obec.go.th
webmaster : kasorn petnoon