“เรียนดี มีความสุข” นโยบายการศึกษา พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ปกครอง หวังยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา 2 ข้อหลัก คือ การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต

                       (Integrity and Transparency Assessment: ITA2567)

 • โครงสร้าง
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • ข้อมูลการติดต่อ

 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

 • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
 • ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

สพฐ.
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานบริการจากกลุ่มการเงินฯ
กฏหมายน่ารู้
เอกสารดาวโหลด
รายงานการประชุม
ITA
เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ
ลงทะเบียน Obec Mail
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวโหลดโปรแกรม

บริการข่าวการศึกษา

ลิงค์เพื่อการศึกษา

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารทั้งหมด