Slider

เป้าประสงค์

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

โครงสร้างการบริหาร
กฎหมายน่ารู้
รายงานการประชุม
รายงานการอ่านออกเขียนได้
ITA
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ

ข่าวสารทั้งหมด

19 มีนาคม 2019 เยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านปากเชียร
19 มีนาคม 2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 มีนาคม 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มีนาคม 2019 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านห้วยหาร
8 มีนาคม 2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
7 มีนาคม 2019 พิธีมอบรางวัลคนเก่ง สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอจุฬาภรณ์
7 มีนาคม 2019 เยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด จุดที่ 2 โรงเรียนวัดโคกพิกุล
5 มีนาคม 2019 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 มีนาคม 2019 ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
5 มีนาคม 2019 ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561