ข่าวสาร
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” สำนรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงกา

                       (Integrity and Transparency Assessment: ITA2566)

 • โครงสร้าง
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • Q&A
 • Social Network
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

 • แผนดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี
 • รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • E–Service

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานบริการจากกลุ่มการเงินฯ
กฏหมายน่ารู้
เอกสารดาวโหลด
รายงานการประชุม
ITA
เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ
ลงทะเบียน Obec Mail
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

บริการข่าวการศึกษา

ลิงค์เพื่อการศึกษา

เอกสารดาวโหลด | แบบฟอร์มจากกลุ่มงาน

1. แบบขอมีบัตรประจำตัว
1.1 แบบขอมีบัตรประจำตัว
1.2 รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครู
1.3 รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
1.4 รายละเอียดการขอมีบัตรประจำตัว อินทรธนู
2. แบบขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ
3. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
4. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
5.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
6. แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู Word
  6.2 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู
  6.3 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา Word
  6.4 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา PDF
7. แบบหนังสือลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.1 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งข้าราชการครู Word
7.2 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งข้าราชการครู
  7.3 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ Word
  7.4 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ
  7.5 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว Word
7.6 แบบหนังสือลาออกจากราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
8. แบบขอหนังสือรับรอง
8.1 แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
8.2 แบบขอหนังสือรับรอง ธอส.
9. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
9.1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 1.ยังไม่มีวิทยฐานะ
  9.2 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 2.ชำนาญการ
  9.3 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 3.ชำนาญการพิเศษ
  9.4 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 4.เชี่ยวชาญ
  9.5 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครู - 5.เชี่ยวชาญพิเศษ
9.6 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 1.ไม่มีวิทยฐานะ
  9.7 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 2.ชำนาญการ
9.8 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 3.ชำนาญการพิเศษ
  9.9 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 4.เชี่ยวชาญ
  9.10 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา - 5.เชี่ยวชาญพิเศษ
10. ใบลา
10.1 ใบลากิจ ป่วย
10.2 ใบยกเลิกวันลา

1. การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
   1.1 คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
   1.2 แบบคำขออนุมัติการเดินทางไปราชการ Word
2 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
     เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
   2.1 แบบคำขอการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญ Word
   2.2 แบบคำขอการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญ PDF
3 แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
   3.1 หนังสือสำนักงาน กคศ. ศธ 0206.7/ว26 แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
   3.2 แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารทั้งหมด