กลุ่มบริหารงานบุคคล

 
 
 
 
 
capture51
นายจรูญ  พันธ์โภชน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
capture47
นางสุพรรณี  แซ่จิว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
capture41
นางนิวร  พูลนวล
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
capture45
นางณัฐวดี  ลิมปนานนท์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
capture44
นางทัชชกร  หมื่นภักดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 
capture50
นางวาสนา  ภาวรนุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

2,681 total views, 9 views today