กลุ่มบริหารงานบุคคล

capture51
นายจรูญ  พันธ์โภชน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
capture47
นางสุพรรณี  แซ่จิว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 
capture41
นางนิวร  พูลนวล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
capture44
นางทัชชกร  หมื่นภักดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
capture50
นางวาสนา  ภาวรนุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางกัญภร  สงวนชีพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ชำนาญการ
นางสาวสุคนธ์  ชูดเชิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี  ช่วยนาเขต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

8,171 total views, 1 views today