กลุ่มบริหารงานบุคคล

capture51
นายจรูญ  พันธ์โภชน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
capture47
นางสุพรรณี  แซ่จิว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
capture41
นางนิวร  พูลนวล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
capture44
นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
capture50
นางวาสนา  ภาวรนุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางกัญภร  สงวนชีพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ชำนาญการ

นางสาวสุคนธ์  ชูดเชิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภาวดี  ช่วยนาเขต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

9,246 total views, 1 views today