คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษา ( อ.ก.ค.ศ.)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 8010119.jpg
นายสกล จันทรักษ์
ประธานอนุกรรมการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 327142.jpg
นายสมนึก จันทร์แก้ว
อนุกรรมการผู้แทน กศจ.
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688109731438.jpg
นายกิตติพงษ์ รองเดช
อนุกรรมการนายอำเภอเชียรใหญ่
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688109857242.jpg
นายมนูญ บุญชูวงศ์
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688110097665.jpg
นายประพันธ์ ยังช่วย
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688110215097.jpg
นายภานุวัฒน์ เพชรโชติ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688110319106.jpg
นายสุเทพ ชุมศรี
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688110466695.jpg
นายสุนทร คงมณี
อนุกรรมการ ผู้แทนครู
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688110565026.jpg
ว่าที่ร้อยตรี พินิจ สังสัพพันธ์
อนุกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688110677127.jpg
นายอภิชัย ศรีสุขใส
อนุกรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ messageImage.jpg
นายสนิท นิลบุตร
อนุกรรมการและเลขานุการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688111058795.jpg
นายจรูญ พันธ์โภชน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1688111136581.jpg
นางสาวเมทินี บุญเลิศ
ผู้ช่วยเลขานุการ

900 total views, 2 views today