วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรคุณภาพ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข”

4,416 total views, 4 views today