วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ผู้เรียนมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

4,115 total views, 1 views today