กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

capture14
นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DL-ICT)

1,463 total views, 9 views today