ขั้นตอนการเบิกค่าเช่าบ้าน

ขั้นตอนการเบิกค่าเช่าบ้าน

01.งบหน้าหลักฐานการยื่นคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
1.แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
2.บันทึกข้อความข้อรับเงินค่าเช่าบ้าน
3.รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน
4.หนังสือรับรองของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
5.หนังสือรับรองการให้เช่าบ้านของผู้ให้เช่าบ้าน
6.หนังสือรับรองบ้านพักครู
7.แบบตรวจสอบสภาพบ้านของคณะกรรมการ
8.คำร้องขอเช่าบ้านอยู่นอกเขตท้องที่ตั้งสำนักงานประจำ
9.สัญญาเช่าบ้าน
10.คำชี้แจงเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากเพิ่มค่าเช่าบ้าน
11.คำชี้แจงเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากเปลี่ยนบ้านเช่า
12.คำร้องขอเพิ่มค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์
13.บันทึกเจ้าของบ้านกรณีเพิ่มค่าเช่าบ้าน
14.แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

 

 

20,381 total views, 7 views today