การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562

ITA2562
ข้อมูลพื้นฐาน
       O1 โครงสร้างของหน่วยงาน
       O2 ข้อมูลผู้บริหาร
       O3 อำนาจหน้าที่
       O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
       O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
       O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
       O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       O8 Q&A
       O9 Social Network
แผนการดำเนินงาน
       O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
       O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือ
       O12 รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
       O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
       O14 มาตรฐานการให้บริการ
       O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
       O17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
       O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
       O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       O29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
       O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต
       O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
        O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
        O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
        O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
        O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
        O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
        O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

2,522 total views, 1 views today