คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานรายกลุ่มและรายบุคคล
      คู่มือกลุ่มอำนวยการ
      คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
      คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
      คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
      คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
      คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี
      คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
      คู่มือกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   
      คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน

 

คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

314 total views, 1 views today