กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา

  1. ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560
  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545     และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  7. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

กลุ่มบริหารงานบุคคล

8.ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ. 2552

9.กฎ กคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

10.หนังสือ ก.คศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลา

11.หนังสือ ก.คศ. การให้ข้าราชการครูไปศึกษาฝึกอบรมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม

12.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

13.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ    และเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21

14.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17

14.1คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา

14.2คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา

14.3คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา

14.4คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน

15.หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

16.หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

17.หนังสือที่ ศธ 0409/ว5733 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การกำหนดภาระ                 งานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

18.หนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ          เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

19.หนังสือที่ ศธ 04009/ว1916 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

กลุ่มนโยบายและแผน

20.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

21.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดทำ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

กลุ่มอำนวยการ

22.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

23.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

24.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

25.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

26.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม                    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

27.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

28.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523

29.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

30.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

31.มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

32.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

33.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

34.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

35.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

หน่วยตรวจสอบภายใน

36.มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

37.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562


38.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

75 total views, 1 views today