การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2566

(Integrity and Transparency Assessment: ITA2566)

ลำดับ: O-1 ถึง O-24

ข้อมูลพื้นฐาน
O-1 โครงสร้าง
O-2 ข้อมูลผู้บริหาร
O-3 อํานาจหน้าที่
O-4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O-5 ข้อมูลการติดต่อ
O-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O-8 Q&A
O-9 Social Network
O-10 แนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารงานการดําเนินงาน
O-11 รแผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
O-12 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน
O-13 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
การปฏิบัติงาน

O-14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O-15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O-16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O-17 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O-18 E–Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O-19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O-20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O-21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O-22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O-23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O-24 การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ: O-25 ถึง O-43

O-25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O-26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O-27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O-28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O-29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O-30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy*
O-31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O-32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O-33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O-34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O-35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O-37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O-39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O-40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O-41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O-42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
O-43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

221 total views, 1 views today