หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลกร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ