กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
   2.1 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
   2.2 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
   2.3 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
3. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
   3.1 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
   3.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
4. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
   4.1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
   4.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
   4.3 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5. พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
6. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   6.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   6.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   6.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   6.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   6.5 กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานเบกษา ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ.2540) พ.ศ.2546
   6.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7. พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
8. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
9. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   9.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
10.พระราชบัญญัติ วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
11. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
   12.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
13. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
   13.1 ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
14.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
15. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2564

 1. กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
 2. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
 3. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
 4. กฎ กคศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
 5. กฎ กคศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
 6. กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
 7. ระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
 9. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  24.1 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527
  24.2 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528
  24.3 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529
  24.4 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534
  24.5 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541
  24.6 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
  24.7 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
  24.8 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
 10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
  25.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
  25.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2555
 11. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
  26.1 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
  26.2 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
  26.3 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
  26.4 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
 12. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
  27.1 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 13. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
 14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 15. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553

987 total views, 1 views today