กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2.1 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
2.2 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
2.3 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
3. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
3.1 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
3.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
4. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
4.1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
4.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
4.3 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5. พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
6. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.5 กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานเบกษา ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ (พ.ศ.2540) พ.ศ.2546
6.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7. พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
8. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
9. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
10. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
11.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
12. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
12.1 ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
13.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

14. กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
15. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
16. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
17. กฎ กคศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
18. กฎ กคศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
20.กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
21. ระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
22. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
23. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
23.1 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527
23.2 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528
23.3 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529
23.4 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534
23.5 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541
23.6 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
23.7 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
23.8 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
24. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
24.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
24.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2555
25. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
25.1 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
25.2 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
26.3 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
26.4 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
27.1 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553

1,196 total views, 1 views today