O-13 คู่มือการปฏิบัติงานรายกลุ่มและรายบุคคล

O-13 คู่มือกลุ่มอำนวยการ
O-13 คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
O-13 คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
O-13 คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
O-13 คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
O-13 คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี
O-13 คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
O-13 คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
O-13 คู่มือกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
O-13 คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน

489 total views, 1 views today