ประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 มกราคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 มอบหมายให้ นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (ตัวแทนศูนย์สอบประจำ สนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบย่อยประจำอำเภอ) วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบ ตามนโยบายศูนย์สอบและสนามสอบสีขาว และมาตรฐานการบริหารจัดสอบระดับสนามสอบ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามข้อกำหนดของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จำนวน 110 คน โดยมี นายมนัด ตั้งเส้ง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายมานิตย์ ศิลาบุตร ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

 

823 total views, 1 views today