การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564

(Integrity and Transparency Assessment: ITA2564)