การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565

(Integrity and Transparency Assessment: ITA2565)