มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้ง 3 ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 จำนวน 138 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

293 total views, 3 views today