สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย ดร.สุมล  ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 นายมนัด  ตั้งเส้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต้านทุจริตศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการครู อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

157 total views, 1 views today