อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)” ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร. สุมล  ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับโรงเรียนเรียนรวมทุกประเภทที่มีนักเรียนพิเศษเรียนรวม จำนวน 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุชาติ  บรรจงการ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช   นางอุบลรัตน์ นำนาผล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะวิทยากรแกนนำ สพป.นศ.3 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

151 total views, 1 views today