ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

          ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ถึงต่างเขตทุกเขต
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคศรีธรรมราช เขต ๓ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ให้จัดส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรรมราช เขต๓ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

Download

355 total views, 1 views today