Author Archives: admin

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
1.ดัชนีความโปร่งใส
  ตัวชี้วัดที่ 1.1::การเปิดเผยข้อมูล
   EB1 (2) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
          -โครงสร้างบริหาร
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=3899
          -แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และการติดตามประเมินผลการดำเนินการ 2560
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5218
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5225
          -ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www.nst3.go.th/?cat=24
          -คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5535
          -ขั้นตอนการให้บริการ
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5542
  ตัวชี้วัดที่ 1.3::การจัดซื้อจัดจ้าง
   EB3 (3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www.nst3.go.th/?cat=24
   EB3 (4) บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=
2.ดัชนีความพร้อมรับผิด
  ตัวชี้วัดที่ 2.1::การดำเนินงานตามภารกิจ
   EB4 (1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5218
   EB4 (2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2560
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5225
   EB4 (3) การกำกับและติดตามแผนปฏิบัติราชการ
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=5567
  ตัวชี้วัดที่ 2.3::เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   EB6   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=
5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
  ตัวชี้วัดที่ 5.1::มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
   EB12 (2) การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลวิทยฐานะและธุรการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.3 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.นศ.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

อ่านต่อ