สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับฟัง พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 (เวลา 08.00-09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมรับฟัง พุธเช้า…ข่าวโรงเรียน พุธเช้า…ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2563 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน พร้อมด้วย ดร.สุมล ชมุทอง รอง ผอ.สพปนศ.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 ร่วมรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

34 total views, 2 views today