การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565

(Integrity and Transparency Assessment: ITA2565)

ลำดับ: O-1 ถึง O-24

ข้อมูลพื้นฐาน
O-1 โครงสร้างของหน่วยงาน
O-2 ข้อมูลผู้บริหาร
O-3 อำนาจหน้าที่
O-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O-5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O-8 Q&A
O-9 Social Network
แผนการดำเนินงาน
O-10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O-11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O-12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O-13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O-14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O-15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O-16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O-17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O-18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O-19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O-20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O-22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O-23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O-24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลำดับ: O-25 ถึง O-43

การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O-25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O-26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O-27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O-28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O-29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O-30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O-31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O-32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O-33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O-34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O-35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต
O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O-37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O-38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O-39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O-40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
O-41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O-42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
O-43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน