กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา

  1. ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560
  2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545     และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  7. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

กลุ่มบริหารงานบุคคล

8.ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ. 2552
9.กฎ กคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
10.หนังสือ ก.คศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลา
11.หนังสือ ก.คศ. การให้ข้าราชการครูไปศึกษาฝึกอบรมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม
12.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
13.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ    และเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21
14.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17
     14.1คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา
     14.2คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา
     14.3คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา
     14.4คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน
15.หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

16.หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
17.หนังสือที่ ศธ 0409/ว5733 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การกำหนดภาระ                 งานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
18.หนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ          เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19.หนังสือที่ ศธ 04009/ว1916 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

กลุ่มนโยบายและแผน

20.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
21.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดทำ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

กลุ่มอำนวยการ

22.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
23.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
24.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
25.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
26.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม                    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
27.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
28.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
29.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
30.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
31.มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
32.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

33.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
34.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
35.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

หน่วยตรวจสอบภายใน

36.มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
37.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
38.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

481 total views, 1 views today