ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
โทร. 075-362701-6 มือถือ 0630786274

นายมนูญ รักดี

รองผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
โทร. 075-362701-6 มือถือ 087-884-8632

นายพยุงค์ ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
โทร. 075-362701-6 มือถือ 092-251-4295

นายเจตพงศ์ กิตติพร

รองผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
โทร. 075-362701-6 มือถือ 083-751-1191

นางวิมลมาศ สังสุณี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร.075362701-6 ต่อ 11
มือถือ 0810936144

นางกัลยา เกื้อกาญจน์
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ
โทร.075362701-6 ต่อ 18
มือถือ 0883890281


นาจรูญ พันธ์โภชน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.075362701-6 ต่อ 17
มือถือ 0920675270


นางจิตรา แกล้วทนงค์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแฟน
โทร.075362701-6 ต่อ 25
มือถือ 0862736917


นางเยาวรัตน์ เพิงมาก
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.075362701-6 ต่อ 24
มือถือ 0896461956


นางวันทนา แก้วผอม
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
โทร.075362701-6 ต่อ 21
มือถือ 0812729096


นางอาภรณ์ หัสดิสาร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.075362701-6 ต่อ 23
มือถือ 0810808378


นางประไพพิศ ไชยเดช
ผอ.กลุ่มพัฒนาครู
โทร.075362701-6 ต่อ 17
มือถือ 0892885077


นางจุรีรัตน์ สงณรงค์
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.075362701-6 ต่อ 17
มือถือ 0815735536


นางเกษร เพ็ชรหนูน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร.075362701-6 ต่อ 25
มือถือ 0858892956