โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและกระบวนการทำงาน โดยมีนายสุริยันต์ ถึงแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายวรวุฒิ ประสารพจน์ หัวหน้าชุดโมบายทีม ศอ.ปส.จ.นศ. และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

290 total views, 2 views today