ประชุมการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด นโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด นโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวางแผน ปรับปรุง พัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

155 total views, 1 views today