สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ) ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นายมนูญ รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ) ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ผู้อำนวยการกลุ่ม และทีมคณะวิทยากร วัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วย ให้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูมืออาชีพ ให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย เพื่อพัฒนาจิตใจ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 โดย นางประไพพิศ ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

65 total views, 1 views today