รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (ระยะ 6

 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ประธานกรรมการ) นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 (กรรมการ) นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 (กรรมการและเลขานุการ) นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ผู้ช่วยเลขานุการ) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการประเมินจำนวน 5 ท่านได้แก่ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นายภูริพัฒน์ บุญมา นายสมใจ สิกขวัฒน์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 ซึ่งได้เข้าร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับการประเมิน การนี้ได้รับคำชี้แนะแนวการดำเนินงานเพื่อให้เกิดบรรลุประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ ห้องประชุมศรีสุราษฎร์ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

59 total views, 1 views today