ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นศ.3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 13.00 น.) นายมนูญ รักดี รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด คณะกรรมการประเมินฯ ผู้รับการประเมิน นายศรายุทธ เพชรวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

154 total views, 1 views today