สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะ โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อสารธารณะ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกันพัฒนาสำนักงานและปลูกต้นไม้ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมกันสร้างจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต และตระหนักถึงความเป็นอาสา จิตสาธารณะซึ่งเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล

70 total views, 3 views today