สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์

วันที่ 10 กันยายน 2564 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนวิถีพุทธ ระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและเป็นการสร้างความร่วมมือจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนาด้วยเครือข่าย บ้านวัด โรงเรียน (บวร) โดยมี นายสุริศักดิ์ เมทิโก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุถัมภ์) และคณะครู นางเยาวมาลย์ มะเดโช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี นายปรุง ชูสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 วิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

335 total views, 1 views today