ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมด้วย นายธรรศ พงศาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด นายจำรูญ หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมิน ผู้รับการประเมิน นายสราวุธ แรกรุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเคร็ง และ นางจารุณี จัตตุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

37 total views, 1 views today