สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในครั้งนี้เพิ่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนทุกมิติและในทุกช่วงวันให้เป็นคนเก่ง ดี และมีคุณภาพ มัทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุฯภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตำราเรียนและนวัตกรรมที่ประชาชนเข้าถึงโดยไม่จำกัดเวลา ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางาน

46 total views, 1 views today