ป้ายกำกับ: กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561(เวลา 09.30น.) นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานกลุ่มเครือข่าย

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านต่อ

พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563

     วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง 
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม สพป.นศ.3

อ่านต่อ

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

     นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อ่านต่อ

กิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และรดน้ำสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  นายสพล  ชูทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์และร่วมรดน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องในวันสงกรานต์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ)

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นางจิรา  พรหมอินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561 (3 ปีบริบูรณ์)

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงการดูแล บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Uninet) ของสถานศึกษา

นายสพล  ชูทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดูแล บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Uninet) ของสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 63 โรงเรียน   

อ่านต่อ

การติดตามการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของสถานศึกษา

นางจิตรา  แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ได้ออกติดตามการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของสถานศึกษา  ของโรงเรียนในสังกัด 

อ่านต่อ

รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อ การมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการ 

อ่านต่อ