การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2561

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
1.ดัชนีความโปร่งใส
  ตัวชี้วัดที่ 1.1::การเปิดเผยข้อมูล
   EB1 (2) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
          -โครงสร้างบริหาร
           Website: http://www.nst3.go.th/?page_id=3899
          -แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และการติดตามประเมินผลการดำเนินการ 2560
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5218
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5225
          -ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www2.nst3.go.th/?cat=24
          -คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5535
          -ขั้นตอนการให้บริการ
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5542
  ตัวชี้วัดที่ 1.3::การจัดซื้อจัดจ้าง
   EB3 (3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www2.nst3.go.th/?cat=24
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5660
   EB3 (4) บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5616
2.ดัชนีความพร้อมรับผิด
  ตัวชี้วัดที่ 2.1::การดำเนินงานตามภารกิจ
   EB4 (1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5218
   EB4 (2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2560
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5225
   EB4 (3) การกำกับและติดตามแผนปฏิบัติราชการ
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5567
  ตัวชี้วัดที่ 2.3::เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   EB6   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5765
4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
  ตัวชี้วัดที่ 4.2::การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   EB10 (1) รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5613
5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
  ตัวชี้วัดที่ 5.1::มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
   EB12 (2) การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
           Website: http://www2.nst3.go.th/?page_id=5683

455 total views, 1 views today