หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  1.1 คู่มือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2564
  1.2 ว13/2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  2.1 ว24/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ตำแหน่งครู
  2.2 ว14/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  2.3 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
  2.4 ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายสถานศึกษา
 3. การพัฒนาบุคลากร
  3.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  3.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  3.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
  3.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
  3.5 หนังสือ กคศ. ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
  3.6 หนังสือ กคศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  4.1 ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4.2 ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
  4.3 ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  4.4 ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  4.5 ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
 2. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  5.1 ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  5.2 ว5/2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5.4 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
  5.5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

664 total views, 1 views today