หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  1.1 คู่มือสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)
  1.2 วก.ค.ศ. ว13-2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
  1.3 ก.ค.ศ. ว12-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  1.4 ก.ค.ศ. ว13-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  1.5 ก.ค.ศ. ว1-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  1.6 สพฐ. ว1954-2565 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  2.1 ก.ค.ศ. ว6-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ศธ.
  2.2 ก.ค.ศ. ว7-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ศธ.
  2.3 สพฐ. ว2480-2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564
  2.4 ก.ค.ศ. ว24-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
  2.5 สพฐ. ว5562-2564 การย้ายข้าราชการ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ประจำปี 2564
  2.6 ก.ค.ศ. ว14-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  2.7 ก.ค.ศ. ว14-2565 แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564
  2.8 สพฐ. ว2731-2565 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี 2565
  2.9 ก.ค.ศ. ว17-2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ
 3. การพัฒนาบุคลากร
  3.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  3.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  3.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
  3.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ
  3.5 หนังสือ กคศ. ที่ ศธ 0206.7 ว22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
  3.6 หนังสือ กคศ. ที่ ศธ 0206.7 ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  4.1 ก.ค.ศ. ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
  4.2 ก.ค.ศ. ว9-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
  4.3 ก.ค.ศ. ว10-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  4.4 ก.ค.ศ. ว11-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  4.5 ก.ค.ศ. ว12-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
  4.6 ก.ค.ศ. ว20-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน
  4.7 ก.ค.ศ. ว6-2562 วิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ
  4.8 ก.ค.ศ. ว15-2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดิทัศน์ การประเมินข้าราขการครู
 2. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  5.1 ก.ค.ศ. ว20-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
  5.2 ก.ค.ศ. ว5-2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ฐานในการคำนวณ
  5.3 สพฐ. ว627-2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – แนวปฏิบัติในการพิจารณา
  5.4 สพป.นศ.3 ว3564-2561 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
  5.5 สพฐ. ว8067-2561 กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
  5.6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2564
  5.7 สพฐ. ว4296-2564 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

2,026 total views, 2 views today