1
1
 ประวัต
a  วิสัยทัศน์
a  เป้าประสงค
a  กลยุทธ
 
ๅ
a  กระทรวงศึกษาธิการ
a  สำนักงานปลัดกระทรวง
a  สพฐ.
a  สทร.
a  สนผ.
a  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
a 
ๅ
a  e-filing สพฐ.
a  e-office สพป.นศ.3
a  ข้อมูลทั่วไป
a 
ๅ
a  KM สพป.นศ.3
a  DOC สพป.นศ. 3
a  gotoknow
a
ส
a  obecmail.obec.go.th
a mail.obec.go.th
a
ๅ
a  http://www.hotmail.com
a  http://www.google.co.th
a http://www.chaiyo.com
a  http://www.thaimail.com
a   http://www.gmail.com
a  http://www.yahoo.co.th
a  http://www.sanook.com
z
j ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ของ นางรัตนา พันธ์โภชน์ ตำแหน่ง ครู คศ.๒ (วิทยฐานะชำนาญการ) ร.ร.วัดโคกยาง สพป.นครศรีฯ เขต ๓
[เมื่อ ๐๕ /๐๙/๕๔ โดย webmaster] new
j ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของ นางอาภรณ์ เบญจานุวงค์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีฯ เขต ๓
[เมื่อ ๒๕/๐๒/๕๔ โดย webmaster]
j ผลงานทางวิชาการ แบบฝึก่อมเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระ ชั้น ป .2     
     ของนางสาวภัทรา มหาสวัสดิ์ ร.ร.วัดรวก  สพท.กทม.เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ 1 , 2 )
เมื่อ 2 เม.ย.52
jชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตรี
สำหรับนักเรียน ชั้น ป.4   
ของนายอิศรศักดิ์ ขุนแผ้ว ร.ร.บ้านบางพระ  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 26 มี.ค.52
jชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาชุดการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6     ของนายไชยดิษฐ ตรงสกุล
ร.ร.วัดจิกพนม  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 26 มี.ค.52
jชื่อเรื่องวิจัย  การศึกษาการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์มะพร้าวพื้นฐาน
สู่งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  
ของนางอาภรณ์ ดำเด่น ร.ร.วัดคันธมาลี  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 26 มี.ค.52

jชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานหน่วยชีวิตมีคุณค่าพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมความรู้
และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
ของนายวิจิตร ทองปาน ร.ร.บ้านชะอวด  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)
เมื่อ 26 มี.ค.52

jชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความด้วยแผนที่ความคิด วิชาภาษาไทย ขั้น.ม.4 ร.ร.สตรีปากพนัง   ของนางพวงเพ็ชร์ ขุนชำนาญ
ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 26 มี.ค.52
jโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพท.นศ.3 ขอเผยแพร่บทเรียนคอมพิวเตอร์ข่วยสอน
เรื่อง ลำดับและอนุกรม   
  
เมื่อ 20 มี.ค.52
jชื่อเรื่องวิจัย  การประเมินโครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3  
ของนายสุชาติ คงฤทธิ์
ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 19 มี.ค.52
jชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเดาความหมาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  ของนางสาวพัชรีย์ จันทร์ทอง
ร.ร.เขาพังไกร  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 19 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ของนางโสภา บุญล้อม
ร.ร.เขาพังไกร  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 19 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การขยายพันธู์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5    ของนางสาวจงกลณี ปลอดใจด 
ี ร.ร.บ้านชะอวด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 19 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ   ของนางอำนวย มณี
ี ร.ร.บ้านชะอวด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 16 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง"เศษส่วน"
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ของนางอุษา ดรุณเดช
ร.ร.บ้านปากบางกลม  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 16 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  การใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง"สถิติการบวก การลบ การคูณ การหาร
จำนวนนับ"    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5  
ของนางเบ็ญจะ ชูช่วย    
ร.ร.บ้านปากบางกลม สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 16 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  การประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบคลินิก 
โรงเรียนวัดบางศาลา ปีการศึกษา   2550 
  ของนายมณี เอียดเสน
ร.ร.วัดบางศาลา สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ16 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาหนังสือนิทานภาพการ์ตูนประกอบคำถามปลายเปิด
เพื่อส่งเสริมการคิดหาคำตอบ 
  ของนางวันเพ็ญ วุฒิวงศ์
ร.ร.บ้านบนควน สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 (รายละเอียดดังแนบ 1 , 2 , 3 )เมื่อ 16 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา วิชาสุขศึกษา
 ของนางดุจฤดี จิตมนัน
ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ์  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 11 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในอำเภอถ้ำพรรณรา
นาบอน และทุ่งใหญ่ สังกัด สพท.นศ.2
  ของนายสัมฤทธิ์ แสงสุวรรณ
รอง ผอ.สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 (รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 11 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  การประเมินผลโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดปากตรง  
ของนายวิโรจน์ วาสนา ผอ.ร.ร.วัดปากตรง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 6 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย  การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
ของนายสมทรง พรหมจันทร์ ผอ.ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ์  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 5 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย รูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์  
ของนายสมทรง พรหมจันทร์ ผอ.ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ์  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 5 มี.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาหนังสือนิทานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย  
ของนางเปรมฤดี ชะอุ่มดี ครู ร.ร.วัดถลุงทอง สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 27 ก.พ.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การสืบค้นสารนิเทศห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ของนางณัชชา เพ็ชรทรัพย์ ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 25 ก.พ.52
j ชื่อเรื่องวิจัย แบบฝึกทักษะชุดการวิเคราะห์รายการค้าเพื่อบันทึกบัญชี วิชาสาระเพิ่มเติมรายวิชางานบัญชีกิจการบริการ ชั้น ม.3  
ของนางโสภา คงคุ้ม ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 25 ก.พ.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.6
  ของนางวันทนี สิรันทวิเนติ
ครู ร.ร.วัดคงคาวดี  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 25 ก.พ.52
j ชื่อเรื่องวิจัย รายงานประเมินโครงการพัฒนาครูโรงเรียนชะอวด ปีการศึกษา 2550  
ของนายสมบูรณ์ มีจิตร ผอ. ร.ร.ชะอวด  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ25 ก.พ.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานของผู้เรียน ชั้นมัธยมตอนปลาย  
ของนางวันนี บุญถนอม ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)
เมื่อ 16 ก.พ.52
j ชื่อผลงาน ดนตรีไทยกับการกล่อมเกลาจิตใจของนักเรียน กรณีศึกษานักเรียน   
ของนายสุรพงศ์ ไชยสุวรรณ ผอ. ร.ร.วัดบางคุระ  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)
เมื่อ 13 ก.พ.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกตามหลักปรัชญา  
ของนางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 19 ม.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ
ในร่างกายมนุษย์ชั้น ม.2
 ของนางกัญจณา นิ่งน้อย ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 19 ม.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคลหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กรด เบส    
ของนางวันนี บุญถนอม ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 19 ม.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมแนะแนว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ของนางนงเยาว์ วิภูษณะภัทร์  
ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 6 ม.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานการจัดสวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ของนายเฉลิม เรืองอร่าม  
ครู ร.ร.สตรีปากพนัง สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 6 ม.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ของนางเบ็ญจา เมืองโคตร
ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 6 ม.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย ผลการศึกษาศูนย์การเรียนการทดลอง เรื่อง สารอาหารและ
สิ่งเจือปนในอาหาร ของนักเรียน ชั้น ม.2
   ของนางสาวอุไร ดำศร 
ี ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 6 ม.ค.52
j ผลงานทางวิชาการ     ของนายนิกร แสนเดช
ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 6 ม.ค.52
j ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ส 32101     
ของนายธวัช คำนวณ ครู ร.ร.เชียรใหญ่  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 26 ธ.ค. 2551
j ชื่อผลงาน เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนสตรีปากพนัง      
ของนายสมศักดิ์ แพรกทอง รองผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ) เมื่อ 25 ธ.ค. 2551
j ชื่อผลงาน เรื่อง รายงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
ของนายปรีดา ภิรมรศ รองผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ
25 ธ.ค. 2551
j บทคัดย่อ การวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ของนายกรมศิลป์ ลิ่มประสิทธิ์    
ครู ร.ร.สตรีปากพนัง  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 (รายละเอียดดังแนบ)เมื่อ 25 ธ.ค. 2551
j ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการประกันคุณภาพในโรงเรียนเชียรใหญ่
ของนายตรีภพ สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ
 สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
่(รายละเอียด) เมื่อ 17 พ.ย. 2551
j บทคัดย่อ การวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ของนายธนกฤต โมราศิลป์ ครู ร.ร.เชียรใหญ่  สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3
(เอกสารดังแนบ 1 , 2)
เมื่่อ 7 ก.ย. 2551
1 z z z

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน3
โทร.0-7536-2701-6      โทรสาร 0-7577-1298 , 0-7577-1299
     http://www.nst3.obec.go.th   
      E-mail: nakhon3@gmail.com ;;;; E-mail: nst3@.obec.go.th
webmaster : kasorn petnoon