1
 
1
 ประวัต
a  วิสัยทัศน์
a  เป้าประสงค
a  กลยุทธ
 
ๅ
a  กระทรวงศึกษาธิการ
a  สำนักงานปลัดกระทรวง
a  สพฐ.
a  สทร.
a  สนผ.
a  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
a 
ๅ
a  e-filing สพฐ.
a  e-office สพป.นศ.3
a  ข้อมูลทั่วไป
a 
ๅ
a  KM สพป.นศ.3
a  DOC สพป.นศ. 3
a  gotoknow
a
ส
a  obecmail.obec.go.th
a mail.obec.go.th
a
ๅ
a  http://www.hotmail.com
a  http://www.google.co.th
a http://www.chaiyo.com
a  http://www.thaimail.com
a   http://www.gmail.com
a  http://www.yahoo.co.th
a  http://www.sanook.com
z
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557new
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 new
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป .นครศรีธรมราช เขต 3 ครั้งที่1/2556
เมื่อวันที่18 มีนาคม 2556
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรมราช เขต 3 ครั้งที่6/2555
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรมราช เขต 3 ครั้งที5/2555
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่4/2555
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2555
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่3/2555
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 2554
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
j สรุปสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
 
 
1 z z z

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน3
โทร.0-7536-2701-6      โทรสาร 0-7577-1298 , 0-7577-1299
     http://www.nst3.obec.go.th   
      E-mail: nakhon3@gmail.com ;;;; E-mail: nst3@.obec.go.th
webmaster : kasorn petnoon