1
1
 
ๅ
a
ๅ
a  e-filing สพฐ.
a  e-office สพป.นศ.3
a  ข้อมูลทั่วไป
a 
ๅ
a  KM สพป.นศ.3
a  DOC สพป.นศ. 3
a  gotoknow
a
ส
a  obecmail.obec.go.th
a mail.obec.go.th
a
ๅ
a  http://www.hotmail.com
a  http://www.google.co.th
a http://www.chaiyo.com
a  http://www.thaimail.com
a   http://www.gmail.com
a  http://www.yahoo.co.th
a  http://www.sanook.com
z
j การคัดเลือกวิทยากรหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย ] ๅ
 [ โดย webmaster : เมื่อ ๐๖ / ๐ / ๒๕๕๔] 
j ประกาศผลการพิจาณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์มีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
ๅ
 [ โดย webmaster : เมื่อ ๐๖ / ๐ / ๒๕๕๔] 
 j เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว (แนบท้ายประกาศ)
 j ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
j สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 7/53 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.53
j ตำแหน่งผู้บริหาร
j ร.ร.บ้านปากพรุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)
j สพท.นศ.3 ประกาศ ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการคัดเลือกจ้างบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงแรียนแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [บัญชีแนบท้าย ]
1 z z z

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน3
โทร.0-7536-2701-6      โทรสาร 0-7577-1298 , 0-7577-1299
     http://www.nst3.obec.go.th   
      E-mail: nakhon3@gmail.com ;;;; E-mail: nst3@.obec.go.th
webmaster : kasorn petnoon