ป้ายกำกับ: กลุ่มนิเทศและติดตามฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่การพัฒาเด็กปฐมวัย

     วันที่ 17 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

อ่านต่อ

เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2

     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดงานมหกรรม”เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 750 คน

อ่านต่อ

ค่ายคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้นำเยาวชนโรงเรียน

     วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางสาวสุมล  ชุมทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้นำเยาวชนโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

อ่านต่อ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8

     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 1-8

อ่านต่อ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 8

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิด โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 8

อ่านต่อ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้จัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์เพื่ออบรมผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยของโรงเรียน ผ่านระบบทางไกล

อ่านต่อ

ประชุมปฏิบัติการ”การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ”การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ” 

อ่านต่อ

ประชุมปฏิบัติการ”การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ”การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ”

อ่านต่อ

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online 2018) ในการดำเนินงานของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  คงช่วย รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online 2018) ในการดำเนินงานของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ 

อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ