ป้ายกำกับ: กลุ่มนิเทศและติดตามฯ

อบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน

เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  ในโปรแกรม School MIS

อ่านต่อ

งานมหกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสพล ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 1/2560 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการใช้สื่อดิจิทัลและชุดอุปกรณ์โรงเรียนประชารัฐ  ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ปีงบประมาณ 2560   ที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ (Active Learning + PLC)

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  ดร.สุมล  ชุมทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ (Active Learning + PLC)

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ในการใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรมรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและโครงการวิจัยพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อ่านต่อ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำคอมพิวเตอร์(i Pad) สำหรับครูผู้สอน

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำคอมพิวเตอร์(i Pad) สำหรับครูผู้สอนโรงเรียน โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต

อ่านต่อ