ป้ายกำกับ: กลุ่มนิเทศและติดตามฯ

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

อ่านต่อ

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายยงค์ศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ” 

อ่านต่อ

พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน โรงเรียน ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน โรงเรียน ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2560”

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัสดุแนวใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  นายยงศักด์  เชาน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 

อ่านต่อ

ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เผยแพร่ผลงานวิจัย
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  

ดาวโหลดแนบไฟล์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนางานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนางานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

อบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน

เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  ในโปรแกรม School MIS

อ่านต่อ

งานมหกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสพล ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 1/2560 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

อ่านต่อ